SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN kart podarunkowych  

Niniejszy regulamin określa zasady wykorzystania Kart podarunkowych w sklepie internetowym www.butikmedyczny.pl lub w jednym z dwóch sklepów stacjonarnych.  

§ 1. Definicje

 1. Wystawca – Butik Medyczny, którego właścicielem jest DENGAR Grzegorz Sowiński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem 05-502 Bobrowiec (Polska) ul. Naturalna 4, NIP 1132195159
 2. Sklepy stacjonarne – Butik medyczny ul. Burakowska 16, Warszawa oraz Medicu medyczna garderoba ul. Jana IIII Sobieskiego 45 lok. U18, Warszawa
 3. Karta Podarunkowa – materialna ozdobna karta podarunkowa wydana na okaziciela
 4. Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która zakupiła Kartę podarunkową w sklepie internetowym www.butikmedyczny.pl lub w jednym z dwóch sklepów  stacjonarnych
 5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej
 6. Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.butikmedyczny.pl lub w sklepie
 7. Regulamin - niniejszy dokument

  § 2.  Warunki ogólne

 1. Karta Podarunkowa
 • może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.butikmedyczny.pl lub w jednym z dwóch sklepów stacjonarnych
 • ma charakter jednorazowy, reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości ponownej jej realizacji
 • może zostać wykorzystana jedynie w całości do wysokości kwoty określonej w karcie
 • niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi
 • nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona
 • termin ważności nie może byś dłuższy niż rok począwszy od daty zakupu
 • po upływie terminu ważności nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę

    2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone po ich przekazaniu Nabywcy.
    3. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej  

§ 3.  Realizacja Kart Podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa może zostać wymieniona na dowolny towar oferowany przez sklep internetowy www.butikmedyczny.pl lub sklepy stacjonarne.
 2. Karta podarunkowa stanowi pełnowartościową formę płatności.
 3. W celu realizacji Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.butikmedyczny.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach zakupu Karty Podarunkowej.
 4. W celu realizacji Karty Podarunkowej w sklepach stacjonarnych, należy ją okazać podczas dokonywania zakupów lub podać jej numer.
 5. Kartą podarunkową nie można płacić za inną Kartę Podarunkową.
 6. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.
 8. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową tylko jeden raz.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
 • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
 • wcześniejszego użycia Karty Podarunkowej
 • uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jednorazowego kodu aktywacyjnego
 • innych przypadkach niezawinionych przez Wystawcę

 10.   Wystawca dopuszcza użycie kilku Kart Podarunkowych w ramach jednego zamówienia    

 § 4. Dokumentowanie nabycia Kart Podarunkowych

 1.    Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie sprzedaży w postaci Noty Obciążeniowej po otrzymaniu wpłaty na konto Wystawcy.

  § 5. Zwrot nabytych Kart Podarunkowych

 1. Ze względu na zawarty w Karcie Podarunkowej jednorazowy kod aktywacyjny Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej po terminie jej wysłania przez Wystawcę lub odbioru prze Nabywcę.

    § 6. Zwrot Towarów opłaconych Kartą Podarunkową

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty zadeklarowania zwrotu lub reklamacji.
 2. Użytkownik za zwracany towar opłacony Kartą podarunkową otrzyma nowy kod aktywacyjny do Karty podarunkowej w wysokości równej wartości zwrotu opłaconego Kartą Podarunkową. Jeżeli  wartość zwracanego towaru była wyższa niż wartość Karty Podarunkowej i Użytkownik podczas zakupu dokonał dodatkowej opłaty inną metodą płatności niż Karta Podarunkowa (gotówka, przelew, itp.) zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty.

     § 7. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Karta Podarunkowa nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.butikmedyczny.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej lub elektronicznej na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów.

Regulamin obowiązuje od 12.01.2024

pixel